پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 (2واحد درسی جهت دانشجویان رشته شیمی)

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 (2واحد درسی جهت دانشجویان رشته شیمی)

فصل اول: PH سنجی 3

فصل دوم: پتانسیل سنجی 35

فصل سوم: کاربرد الکترود های یون گزین 52

فصل چهارم: روش های الکترووزنی 62

فصل پنجم: روشهای کولن سنجی 73

فصل ششم: ولتامتری 102

فصل هفتم: آمپر سنجی 127

فصل هشتم: رسانایی سنجی 135

ا لکتروشیمی چیست

الکتروشیمی مبحثی در شیمی است که درمورد تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.