مقاله گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک تجزیه

دانلود مقاله گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ـ تجزیه

آزمایش 1

اندازه گیری آنتالپی خنثی شدن اسیدها و بازها

اعضای گروه: جواد سلیمانی ـ حبیب مهرشاد مورخ: 14/ 7 / 84

تئوری:

واحد گرما، کالری است و طبق تعریف 1، کالری مقدار حرارتی است که باید بوسیله یک گرم آب جذب شود تا درجه حرارت آن 1 درجه سانتیگراد بالا رود (گرمای ویژه آب 1Calg-1oC-1=). هر ماده در مقابل گرمای جذب شده ظرفیت حرارتی متفاوت از خود نشان می ده

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.