پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی رشته شیمی یک واحد عملی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی (1) – رشته شیمی یک واحد عملی

اندازه گیری ثابتهای فیزیکی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی ترکیبها

تعیین دمای ذوب:

در اثر جذب انرژی، آرایش منظم ذرات در یک ترکیب جامد و بلوری به آرایش نامنظم (حالت مایع) تبدیل می شود. این عمل را ذوب می گویند.

پدیده ذوب وقتی روی می دهد که انرژی گرمایی بر نیروهای بین ملکولی که ذرات را در حالت جامد نگه می دارند فایق آید.

نقطه ذ

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.