فیلم مرحله3: مجموعه فیلم های دوره کامل کاربردgisبرای امداد و نجاتDIS نحوه ویرایش واضافه کردن داده ها درGis

فیلم مرحله3: مجموعه فیلم های دوره کامل کاربردgisبرای امداد و نجاتDIS-نحوه ویرایش واضافه کردن داده ها درGis

در فیلم مرحله 3 که ادامه فیلم 2 از مجموعه فیلم های کاربرد gis در مدیریت امدادو نجات با استفاده از ابزار تحلیل شبکه می باشد است نحوه ویرایش و اضافه کردن داده ها در Gis ت بصورت خودآموزتوضیح داده شده است.

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.