گزارش کارآموزی کامپیوتر درباره سخت افزار و نرم افزار

گزارش کارآموزی کامپیوتر درباره سخت افزار و نرم افزار

1 ـ سخت افزار کامپیوتر چیست

سخت افزار مجموعه ای از عناصر و مدارها و بردها ی الکترونیکی است. به عبارت دیگر می توان گفت اجزای فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر سخت افزار نامیده می شود.

2ـ سیستم چیست

سیستم مجموعه ای از عناصر مرتبط به هم است. بدین معنی که اطلاعاتی را به عنوان ورودی می پذیرد و با انجام عملکرد معینی روی انها یک سری خروجی به عنوان نتیجه ناشی ا

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.