سازه های نگهبان و گودبرداری

اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از: حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.

موضوع گودبرداری و طراحی و اجرای سازه های نگهبان در مهندسی عمران دارای گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی و اقتصادی و اجتماعی دارد. در

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

 • اجرای سازه نگهبان
 • مهندسی
 • سازه نگهبان خرپایی
 • سازه
 • نحوه اجرای سازه نگهبان
 • سازه نگهبان گودبرداری
 • گودبرداری
 • عمران
 • گود
 • سازه های نگهبان
 • اجرا٬ اصول
 • مرا
 • ساختمان
 • سازه نگهبان
 • پروژه
 • ساز نگهبان
 • مراحل اجرای سازه نگهبان
 • روش های اجرای سازه نگهبان