مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

شناخت معماری، با شناخت عوامل تشکیل دهنده ی آن آغاز میشود این برداشت، در بر گیرنده ی کلیه عناصر کالبدی و ساختاری است و امور و مسایل جامعه شناختی فرهنگی که از شاخه ی علوم انسانی نشاٌت گرفته کلیتی را می سازد که بدان ((معماری)) اطلاق می گردد.

معماری در محیط شکل میگیرد و از این رو، شناخت کلیه عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ریزی بنیان های تاٌثیر گذار بر کالبد، لازم وضروری است.

مطا

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • مطالعات طراحی مجتمع مسکونی