تحقیق آب بند ها

تحقیق آب بند ها

آب بند ها

نقش آب بند ها (cut off) در شالوده , جلوگیر ی از حرکت کامل آب و یا دست کم طولانی کردن مسیر آب می باشد که در این مورد از فشار تخریبی زه کاسته می گردد و به هر حال دبی کلّ زه کاهش می یابد. در این فصل به طور عمومی و خلاصه در مورد انواع معمول روش های آب بندی توضیح داده می شود.

1. آب بند تزریقی

1-1. عوامل مؤثّر در تزریق

تکنیک تزریق (grouting) امروزه در بسیاری

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • آب بند ها
  • تحقیق آب بند ها