بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

دانلود جزوه آموزشی بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

بخش اول: بخش های نارسای آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات

ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

ماده 19: ارزیابی توان م

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • نارسایی های آیین نامه اجرایی قانون مناقصات
  • نارسایی های قانون برگزاری مناقصات
  • بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
  • نارسایی های آیین نامه مناقصات
  • نارسایی های قانون مناقصات