فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون

دانلود فایل آموزشی تخریب فرازبند سد کارون،

در قالب فایل mpg و کلیپ تصویری به مدت زمان 2 دقیقه و 6 ثانیه،

فیلم آموزشی تخریب بیش از دوسوم فرازبند سد کارون و تشکیل دریاچه خروشان بین محل احداث سد و فرازبند.

فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون

دانلود فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون، در قالب فایل mpg و کلیپ تصویری به مدت زمان 2 دقیقه و 6 ثانیه، فیلم آموزشی تخریب بیش از دوسوم فرازبن

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند
  • فرازبند سد کارون
  • اجرای فرازبند سد
  • روش اجرای فرازبند سد
  • تخریب فرازبند سد کارون
  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد
  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون
  • اجرای فرازبند سد کارون
  • روش اجرای فرازبند سد کارون