نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تا

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تایباد
  • نقشه DEM
  • نقشه رایگان DEM
  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه رستری DEM
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM شهرستان تایباد